Blessbrand_photo
แจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง บทบาทของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การเปิดเผยข้อมูล และความโปร่งใส ได้กำหนดนโยบายการแจ้งเบาะแส เพื่อเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้บริษัทได้รับทราบเรื่องร้องเรียนการกระทำผิดทางกฏหมายระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบังคับ หรือจรรยาบรรณการดำเนินธุรกิจของบริษัทอันมาซึ่งความเสื่อมเสียในทรัพย์สินของบริษัท ทั้งจากพนักงานภายใน และบุคคลภายนอก

ช่องทางแจ้งเบาะแส หรือ ข้อร้องเรียน

จดหมายอีเล็คทรอนิกส์ ethics@bagroup.co.th
จดหมายธรรมดา เลขานุการคณะกรรมการบริษัท
เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป จำกัด
609/154 ถนนนวมินทร์ แขวงนวลจันทร์
เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร 10230
แจ้งเบาะแสร้องเรียน