Privacy

นโยบายข้อมูลส่วนบุคคลการติดต่อ

เพื่อให้ความยินยอมแก่บริษัทฯ ในการดำเนินการจัดเก็บ ประมวลผล หรือนำข้อมูลส่วนบุคคลไปใช้ตามวัตถุประสงค์ ดังนี้

เบล็ส แอสเสท กรุ๊ป รับประกันและสร้างความมั่นใจให้แก่ลูกค้าว่า บริษัทให้ความสำคัญและเคารพสิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้กฎหมาย โดยจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างถูกต้องและโปร่งใส เท่าที่จำเป็นเพื่อรับประกันการให้บริการหรือการปฏิบัติพันธกิจต่าง ๆ ที่บริษัทอาจมีต่อท่านอย่างเต็มประสิทธิภาพเป็นหลัก พร้อมกันนี้ บริษัทรับประกันการปฏิบัติมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด ให้สอดคล้องกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยท่านสามารถศึกษา นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ได้ที่นี่

นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า ข้อกำหนดและเงื่อนไข